Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Dane rejestrowe firmy:

Matbex sp z o.o. ul. Podmiejska 71 44-207 Rybnik
NIP: 6423189723
REGON: 361148007
KRS: 0000551103

Regulamin spływu kajakowego

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
 3. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania znaków występujących na szlaku min: zakaz połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb*
 7. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 9. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 10. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
 12. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
 13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 14. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
 15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 17. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 18. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 19. W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 20. Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
 21. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

*Art.14 2.W obrębach ochronnych zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk. USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z dnia 9 maja 1985 r.)

Zasady bezpieczeństwa na spływie kajakowym

 1. Każdy uczestnik spływu sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zdrowie.
 2. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce (kamizelka powinna być założona prawidłowo i ściśle przylegać do ciała).
 3. Podczas spływu nie wolno spożywać napoi alkoholowych lub wsiadać do kajaka pod wpływem alkoholu.
 4. Każdy uczestnik “nie umiejący pływać” powinien płynąć w kajaku z osobą umiejącą pływać! Dzieci poniżej 15 roku życia powinny płynąć z osobą dorosłą umiejącą pływać!
 5. Nie wolno wstawać lub siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać wiosłami inne kajaki, grozi to wywrotką, zniszczeniem kajaków w najgorszym wypadku utonięciem!
 6. Zabrania się wypływania przed prowadzącego i pozostawania za zamykającym spływ, podczas płynięcia załogi powinny płynąć w odstępach 10m – 15m zachowując zawsze kontakt wzrokowy z innymi załogami!
 7. W razie przeszkody na rzece lub wywrotki kajaka załoga znajdująca się najbliżej poszkodowanych podaje komendę (STOP NA WODZIE) wtedy pozostałe załogi podpływają do brzegów rzeki i zatrzymują się. Tylko najsprawniejsza załoga (instruktor lub ratownik WOPR) powinna pomagać poszkodowanym, inni czekają, aż problem zostanie usunięty.
 8. W przypadku zatoru na rzece należy wycofać się wiosłując do tyłu lub zatrzymać przy brzegu, pozwalając na pokonanie problemu załodze powodującej zator.
 9. Podczas pokonywania przeszkód, zakrętów, kładek można pomagać sobie wiosłem lub rękami odpychając się od drzew, gałęzi lub brzegów rzeki. Pod kładkami staramy się przepłynąć w miejscu gdzie jest największa odległość między powierzchnią wody a spodem kładki, kładziemy się w kajaku, pomagamy sobie rękami, wiosła układamy wzdłuż kajaka.
 10. Bełki obłożone kamieniami przepływamy samym środkiem w celu obniżenia ryzyka rozbicia kajaka. śluzy, jazy i niebezpieczne miejsca – wysiadamy na brzeg i przenosimy lądem kajak na drugą stronę przeszkody.
 11. W razie wywrotki kajaka należy jak najszybciej wydostać się z wody i czekać na pomoc instruktora, ratownika WOPR lub innych uczestników spływu.
 12. Prosimy o rozwagę i życzymy udanego spływu z firmą KajaKing.

Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną (finansową) za zniszczenie kajaków, wioseł, kamizelek i sprzętu, ich uszkodzenie lub utratę.
 2. Strony ustalają, że kwota odszkodowania, odpowiadająca wysokości kosztów naprawy zostanie podana przez właściciela wypożyczalni. W przypadku sporu co do wartości kwoty odszkodowania, po wyczerpaniu postępowania ugodowego każda ze stron ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego.
 3. Kajaki, kamizelki, wiosła w chwili wydania Wypożyczającemu są sprawdzane technicznie i nie posiadają uszkodzeń, Wypożyczający sprawdził stan techniczny kajaków i sprzętu.
 4. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie użytkowania kajaków i sprzętu po ich wydaniu Wypożyczającemu na osobach, zwierzętach oraz rzeczach należących do Wypożyczającego lub innych osób. Po wypożyczeniu za eksploatację kajaków i sprzętu odpowiada Wypożyczający.
 5. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że nie zwrócenie wynajętych kajaków, sprzętu lub innego przedmiotu stanowi przestępstwo przywłaszczenia zgodnie z art. 284 kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.
 6. Jeżeli kajaki, kamizelki i sprzęt przy zwrocie są ubrudzone (zanieczyszczone), to wypożyczalnia ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 5 zł-1szt. kajak; 5 zł-1 szt. kamizelka.
 7. W razie utraty przez Wypożyczającego kajaków i sprzętu wypożyczający jest on zobowiązany do zwrotu ich wartości wg. cen z dnia w którym zwrot kajaków i sprzętu miał nastąpić.

Ustalamy, że cena:

 • za kajak wynosi od 1000 zł do 2500 zł;
 • za wiosło od 40 zł do 120 zł; za kamizelkę od 50 zł do 120 zł;
 • za sprzęt wodoszczelny od 10 zł do 150 zł. 
 • Wysokość ceny zależna od modelu.

Oświadczenie

Oświadczenie Oświadczam, iż udział w spływie kajakowym biorę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zapoznałem się ze specyfiką spływu na wybranym odcinku rzeki, oraz posiadam zapasowy ubiór, zabezpieczone przed wodą dokumenty, kluczyki, elektronikę itp. Oświadczam, że nie będę wnosił jakichkolwiek skarg i roszczeń za szkody jak i ewentualny uszczerbek na zdrowiu wobec firmy „KajaKing” będącej właścicielem sprzętu, co poświadczam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie przyjmuję odpowiedzialność materialną i zobowiązuję się do dbałości o powierzony sprzęt kajakarski. 


4. PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie – małych plików tekstowych, które są umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie zapewnić lepszą obsługę. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie służą do zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji dotyczących np. koszyków na zakupy oraz dostarczania anonimowych danych śledzenia do aplikacji stron trzecich, takich jak Google Analytics. Pliki cookie na ogół istnieją po to, aby ulepszyć przeglądanie. Możesz jednak chcieć wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce. Sugerujemy skorzystanie z sekcji pomocy Twojej przeglądarki.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE (WSZYSCY ODWIEDZAJĄCY WITRYNĘ)
cfduid: jest używany w naszym CDN CloudFlare do identyfikowania poszczególnych klientów za wspólnym adresem IP i stosowania ustawień bezpieczeństwa dla każdego klienta. Zobacz więcej informacji na temat prywatności tutaj: Polityka prywatności CloudFlare.
PHPSESSID: Aby zidentyfikować Twoją unikalną sesję na stronie internetowej.
NIEZBĘDNE COOKIES (DODATKOWE DLA ZALOGOWANYCH KLIENTÓW)